ฉายะจินดา เจนจิต. “ภาวะแท้งติดเชื้อ”. Siriraj Medical Bulletin 4, no. 2 (May 29, 2020): 49–52. Accessed March 5, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242189.