ธัญญพืช อริยา. “กว่าจะเป็นวัฒนธรรมมหิดล: สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”. Siriraj Medical Bulletin 4, no. 2 (May 29, 2020): 53–56. Accessed March 5, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242190.