พิชัยศักดิ์ วิทเชษฐ์. “การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล”. Siriraj Medical Bulletin 5, no. 1 (May 31, 2020): 1–11. Accessed February 28, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242212.