นะมาเส รัชฎาภรณ์. “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”. Siriraj Medical Bulletin 5, no. 1 (May 31, 2020): 12–21. Accessed February 29, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242213.