ชื่นภักดี รัตนา. “ผลการศึกษาผู้ป่วยไม่มีหลักฐานเอกสารแสดงตนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศิริราชช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒”. Siriraj Medical Bulletin 5, no. 1 (May 31, 2020): 22–28. Accessed February 23, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242214.