อุดมเพ็ชร พัชดาพรรณ. “การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนสอบคัดเลือกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓ คณะแพทยศาสตรืศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 5, no. 2 (May 31, 2020): 49–56. Accessed February 23, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242220.