สนั่นศิลป์ วิมลลักษณ์. “ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 1)”. Siriraj Medical Bulletin 9, no. 1 (March 29, 2017): 30–33. Accessed March 2, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81418.