สนั่นศิลป์ ิมลลักษณ์. “ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 2)”. Siriraj Medical Bulletin 9, no. 2 (March 29, 2017): 84–89. Accessed February 28, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81443.