พนาดำรง เอกกนก. “มุ่งสู่. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM”. Siriraj Medical Bulletin 9, no. 2 (March 29, 2017): 90–92. Accessed March 3, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81446.