จิรนันทกาญจน์ ธัญจิรา. “การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์”. Siriraj Medical Bulletin 9, no. 2 (March 29, 2017): 98–106. Accessed February 29, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81449.