สถิรเรืองชัย ศักดา. “การวัดผลเวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ด้วยข้อสอบปรนัย”. Siriraj Medical Bulletin 9, no. 2 (March 29, 2017): 107–111. Accessed March 3, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81450.