ฉายะจินดา เจนจิต. “การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้”. Siriraj Medical Bulletin 8, no. 2 (March 30, 2017): 83–88. Accessed February 22, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81483.