พรมแดง ประนอม. “ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ต่อคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”. Siriraj Medical Bulletin 8, no. 1 (March 30, 2017): 1–9. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81489.