หงษ์เหลี่ยม นุชจรีย์. “การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 8, no. 1 (March 30, 2017): 10–18. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81493.