สุวรรณนาคินทร์ อัจฉรา. “ความรู้ ทักษะการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน และการนำความรู้ไปใช้ของพยาบาลศิริราชภายหลังการฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวาน”. Siriraj Medical Bulletin 8, no. 1 (March 30, 2017): 19–26. Accessed February 23, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81499.