รักบางบูรณ์ ธันยพร. “ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทัศนคติต่อวิชาชีพของนักศึกษากายอุปกรณ์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร”. Siriraj Medical Bulletin 8, no. 2 (March 30, 2017): 62–69. Accessed February 27, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81525.