ธรรมวุฒิ วุฒิรัต. “การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช”. Siriraj Medical Bulletin 7, no. 1 (March 30, 2017): 20–25. Accessed February 29, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81545.