เชื่อมสุข ประภาพร. “งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558”. Siriraj Medical Bulletin 7, no. 2 (March 30, 2017): 84–89. Accessed February 22, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81584.