ศรีประภาภรณ์ วัลลีย์. “ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 6, no. 1 (March 31, 2017): 15–21. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81670.