สุขพณิชนันท์ สัญญา. “Senior-Freshy ในโรงเรียนแพทย์ศิริราช”. Siriraj Medical Bulletin 6, no. 1 (March 31, 2017): 33–39. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81673.