บวรกิตติ สมชัย. “ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา”. Siriraj Medical Bulletin 6, no. 1 (March 31, 2017): 46–47. Accessed March 5, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81675.