สถิรเรืองชัย ศักดา. “การรักษาความลับของผู้ป่วย”. Siriraj Medical Bulletin 6, no. 2 (March 31, 2017): 95–100. Accessed February 22, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81709.