ธรรมลิขิตกุล วิษณุ. “เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ”. Siriraj Medical Bulletin 6, no. 2 (March 31, 2017): 117–120. Accessed February 29, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81712.