นวพันธุ์ กติกา. “การติดเชื้อของสะดือและการดูแลสายสะดือในทารกแรกเกิด”. Siriraj Medical Bulletin 4, no. 3 (April 3, 2017): 83–87. Accessed February 22, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81920.