สุขพณิชนันท์ สัญญา. “การตีพิมพ์บทความซ้อนและการส่งต้นฉบับซ้อน (Duplicate Publication & Submission)”. Siriraj Medical Bulletin 2, no. 1 (April 3, 2017): 7–9. Accessed March 3, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81956.