เหลืองสุวรรณ ศิวดี. “การเตรียมตะกอนปัสสาวะในการเรียนการสอน”. Siriraj Medical Bulletin 2, no. 1 (April 3, 2017): 16–20. Accessed February 22, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81959.