เพ็ชรยิ้ม สมสิญจน์. “การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor)”. Siriraj Medical Bulletin 2, no. 1 (April 3, 2017): 21–30. Accessed March 5, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81960.