ไอรมณีรัตน์ เชิดศักดิ์. “การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย”. Siriraj Medical Bulletin 2, no. 1 (April 3, 2017): 31–37. Accessed March 3, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81961.