ฟองศิริไพบูลย์ วิสูตร. “แพทย์ออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพ: หน้าที่หรือดุลพินิจ”. Siriraj Medical Bulletin 2, no. 1 (April 3, 2017): 44–53. Accessed February 22, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81963.