สุขพณิชนันท์ สัญญา. “ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์”. Siriraj Medical Bulletin 2, no. 2 (April 3, 2017): 107–112. Accessed February 23, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81978.