สวัสดิ์มงคล ปานทิพย์. “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors Influence the Success of ICD Coding for Inpatients at Siriraj Hospital)”. Siriraj Medical Bulletin 2, no. 3 (April 4, 2017): 121–130. Accessed February 22, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82027.