ถิฐาพันธ์ วิทยา. “การฝากครรภ์ยุคใหม่”. Siriraj Medical Bulletin 1, no. 1 (April 4, 2017): 13–24. Accessed February 29, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82072.