สุขพณิชนันท์ สัญญา. “เตมเปราตูระ (Temperature)”. Siriraj Medical Bulletin 1, no. 1 (April 4, 2017): 49–54. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82079.