ถิฐาพันธ์ วิทยา. “ที่มาศัพท์แพทย์: โรคของสะดือ”. Siriraj Medical Bulletin 1, no. 1 (April 4, 2017): 55. Accessed March 5, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82080.