สุวรรณกูล ภาวิณี. “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทินรัตน์ สถิตนิมานการ”. Siriraj Medical Bulletin 1, no. 1 (April 4, 2017): 61–63. Accessed February 23, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82085.