ถิฐาพันธ์ วิทยา. “ที่มาศัพท์แพทย์: ภาวะกะเทย (Hermaphrodite)”. Siriraj Medical Bulletin 1, no. 2 (April 4, 2017): 105–106. Accessed February 27, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82118.