ธรรมลิขิตกุล วิษณุ. “โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา”. Siriraj Medical Bulletin 1, no. 3 (April 4, 2017): 152–158. Accessed March 5, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82129.