ถิฐาพันธ์ วิทยา. “ที่มาศัพท์แพทย์: เสียงสะท้อน (Echo)”. Siriraj Medical Bulletin 1, no. 3 (April 4, 2017): 159–160. Accessed February 22, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82131.