ฟองศิริไพบูลย์ วิสูตร. “ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน”. Siriraj Medical Bulletin 1, no. 3 (April 4, 2017): 171–182. Accessed February 29, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82136.