พวงวรินทร์ นิพนธ์. “ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ”. Siriraj Medical Bulletin 1, no. 3 (April 4, 2017): 191–192. Accessed March 5, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82138.