ธรรมอักษร ภัสสร. “การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน”. Siriraj Medical Bulletin 10, no. 1 (May 26, 2017): 34–41. Accessed February 24, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/87530.