วิบูลย์สุข สุชีรา. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 10, no. 2 (August 30, 2017): 83–89. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97669.