ดังก้อง แสงอรุณ. “การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”. Siriraj Medical Bulletin 10, no. 2 (August 30, 2017): 115–121. Accessed February 28, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97678.