1.
นาคช่วย ป, อินประสงค์ ล, ตันตระกูล ว, ทองใบ ป, จันต๊ะนุ พ. MEWS: Adult Pre Arrest Sign กับบทบาทพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Dec. 20 [cited 2024 Feb. 27];10(3):186-90. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106238