1.
วัฒนายิ่งเจริญชัย ร. วิธีคุมกำเนิดระยะยาว : ห่วงอนามัยคุมกำเนิด. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Dec. 20 [cited 2024 Mar. 1];10(3):204-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106250