1.
เรืองวิญญูเวช อ. นวัตกรรม Skin Port Protector. Siriraj Med Bull [Internet]. 2018 Jun. 8 [cited 2024 Feb. 23];11(1):46-50. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127704