1.
ตั้งสุขเกษมสันติ์ พ, บริสุทธ์ จ, ไวศยะ ส, นิตยะ ป, เอี่ยมลำน้ำ ก, ลิ้มประยูร ก. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแล ผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทางปากต่ออุบัติการณ์การหลุดของ ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนใน หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก. Siriraj Med Bull [Internet]. 2018 Oct. 16 [cited 2024 Mar. 1];11(2):103-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/150663