1.
วังแสง ช. การตรวจติดตามภาวะหัวใจเต้นผิด จังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า หัวใจ Cardiac Event Monitor. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jan. 4 [cited 2024 Mar. 5];11(3):208-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/164857