1.
ประชากิจ ศ, รามณรงค์ พ, ชื่นสกุล น, วรรณภูมิ แ, นราจีนรณ ข, ล้ำเลิศกิจ ณ, คำแก้ว น, หาญผดุงกิจ ก, อัครเสรีนนท์ ป, เลาหพันธ์ ท. การศึกษาน้ำหนักการนวดไทย แบบราชสำนักของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ที่มีอายุการทำงานแตกต่าง กันโดยใช้หุ่นจำลองที่มีโหลดเซลล์ เซนเซอร์ในการทดสอบ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2024 Mar. 5];9(3):155-61. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198256