1.
นักไร่ น, ลีวานันท์ ป, แสงศรี ว. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด หัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจผ่าน หลอดเลือดแดงเรเดียล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2024 Feb. 22];9(3):168-74. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198397